Nauka

Współpraca z nauką.
Staramy się utrzymywać partnerskie relacje z instytucjami uniwersyteckimi. Impulsem podjęcia współpracy są możliwości promowania postaw integrujących działania strategiczne dotyczące potrzeb firm prywatnych z instytucjami otoczenia biznesu.
Softeam i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy wymieniają się doświadczeniami i wspólnie realizują działania zwracając uwagę na wymogi rynkowe i potencjał uniwersytecki.

 

SOFTEAM:
? wspiera procesy dydaktyczne poprzez udostępnianie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz wiedzy i doświadczenia,
? umożliwia odbycie praktyki studenckiej i pozyskanie materiału badawczego pomocnego w przygotowaniu prac dyplomowych,
? umożliwia udział w stażach badawczych,
? bierze aktywny udział w projektach naukowych i konferencjach,
? współpracuje z kadrą uniwersytecką i współtworzy publikacje naukowe.

Szczególnie ścisłą współpracę nawiązaliśmy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, m. in. w zakresie opracowań naukowych publikowanych i prezentowanych na konferencjach (krajowych i międzynarodowych) oraz działań polepszających warunki nauki i odpoczynku studentów.