Polityka prywatności | RODO

Polityka prywatności (cookies) | RODO

Preambuła
Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przetwarzania plików cookies przez SOFTEAM Sp. z o.o., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000013271, posługującą się numerem NIP 5213339498, zwaną dalej Udostępniającym.

§ 1 Podstawa prawna
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

§ 2 Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka SOFTEAM Sp. z o.o., zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000013271, posługującą się numerem NIP 5213339498

§ 3 Cel zbierania danych osobowych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowych Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest analityka internetowa strony www i analiza odwiedzin.

§ 4 Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

§ 5 Czas przetwarzania danych
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Softeam Sp. z o.o. z siedzibą w w Warszawie, ulica Okopowa 47w celu marketingowym.
Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda. Odbiorcami danych są Google Analytics.

§ 6 Ciasteczka – cookies
Serwis internetowy jest realizowany na stronie internetowej dostępnej w domenie: softeam.pl Administratorem Danych Osobowych jest Udostępniający.
Co to są pliki cookies?
Cookies, zwane również ciasteczkami (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Jakie funkcje spełniają cookies?
Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić, jakie strony przeglądał on przed wejściem na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić, jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem, na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP).
Jak wykorzystujemy informacje z cookies?
Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron WWW, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych. Udostępniający używa plików cookies. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. To pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej i pozwala ulepszać jej strukturę i zawartość. Oprócz tego, Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookies na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony WWW. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
2. Wszelkie spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny ze względu na siedzibę Udostępniającego w określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.) jedynie po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
3. Udostępniający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu.
6. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia lub kiedy zostaną Ci przekazane. Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e–mail.
7. W przypadku, w którym nie akceptujesz nowej treści Regulaminu, obowiązany jesteś zawiadomić o tym Udostępniającego – tego rodzaju zawiadomienie jednoznaczne jest z wypowiedzeniem Umowy w rozumieniu § 7 Regulaminu. Do momentu doręczenia wypowiedzenia do Udostępniającego, obowiązuje Cię Regulamin w dotychczasowej treści.