Społeczna odpowiedzialność

Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR-Corporate Social Responsibility) to istotny element spajający nasze cele biznesowe z elementami budującymi prospołeczną wartości firmy.
Błędem jest przekonanie, iż CSR dotyczy wdrożeń korporacyjnych i inicjatyw dużych firm. Coraz częściej zauważa się niebanalną wartość z podejmowania tego rodzaju wysiłków również przez małe i średnie przedsiębiorstwa. To właśnie firmy o mniejszym zasięgu rynkowym przyczyniają się do rozwoju otoczenia i społeczeństwa lokalnego.

Kompleksowa strategia firmy zobowiązuje nas do włączania aspektów społecznych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za synergię celów ekonomicznych ze społecznym zaangażowaniem.
Nasza firma jest świadoma swoich działań i identyfikując potrzeby stara się wdrażać dobre praktyki. Prowadzą one do zadowalających rezultatów sfery niematerialnej.
Funkcjonując na rynku krajowym, nie zapominamy o działaniach utożsamiających naszą firmę z lokalną społecznością.
Strategia rozwoju firmy jest zintegrowana z aspektami odpowiedzialności za kontakt z naszym otoczeniem. W zamyśle obok branżowych zadań mamy cele kształtujące pozytywny odbiór działań spółki.

Model naszej działalności kreujemy w taki sposób, aby optymalizować wymiar ekonomiczny z czynnikami społecznymi. Zrównoważenie rozwoju jest bardzo ważne, aby nie odizolować głównego celu firmy od właściwych stosunków pracowniczych i społecznych.

SOFTEAM popiera ideę społecznego zaangażowania dotyczącą wewnętrznych sfer organizacji, ale również kontaktów z otoczeniem firmy.
Działalność przewodnia SOFTEAM nie wyklucza równorzędnego zwracania uwagi na potrzeby i polepszenie relacji z naszymi partnerami, klientami oraz dbania o wewnętrzne kontakty w firmie.

 

Firmowy obszar CSR
Koncepcję zainicjowano wprowadzając zasady poprawnej komunikacji i organizacji w strukturze wewnętrznej firmie.
Softeam propaguje postawy zgodne z ideą CSR, tzn.:
? dba o atmosferę w pracy i wewnętrzne relacje,
? wspiera rozwój i edukację pracowników oraz udziela im wsparcia w różnych sytuacjach życiowych,
? pracownicy mają możliwość pracy w komfortowych warunkach, a szacunek i wzajemne zrozumienie pozwalają unikać konfliktów.

 

SOFTEAM kreuje i utrwala dobre relacje również między firmą a lokalnymi instytucjami
Dotyczy to:
? wsparcia finansowego i niematerialnego inicjatyw społecznych integrujących mieszkańców i pozytywnie wpływających na lokalne zaangażowanie we wspólne interesy publiczne (np. Bajkowa Bydgoszcz),
? pomocy materialnej skierowanej do szkół, które są zaopatrywane w tablice i inne pomoce edukacyjne,
? materialnego wspierania działalności fundacji poprzez cykliczne nabywanie kartek okolicznościowych, z których dochód przeznaczony jest na działania statutowe organizacji charytatywnych pomagającym dzieciom,
? dbałości o utrzymywanie także pozafinansowego wymiaru relacji wspierających organizacje o charakterze fundacji,
? współpracy z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

 

Pozytywny odbiór mądrze kształtowanych relacji z klientami oraz prowadzenie przejrzystych praktyk szanujących pracowników i społeczność jest źródłem naszego zadowolenia z prowadzonych działań.

 

SOFTEAM stara się zintegrować cele biznesowe z kierunkami i wartościami istotnymi dla społeczeństwa.
Chcemy swoją postawą przekonać i zaangażować mieszkańców do nowych inicjatyw dla lokalnych korzyści.