XPRIMER

>> Skuteczne zarządzanie czasu pracy
>> Zarządzanie rozproszoną strukturą pracowniczą
>> Współpraca z dowolnym systemem kadrowo – płacowym

>> Projektowanie procesów
>> Zarządzanie dokumentami

>> CRM
>> Platforma programistyczna


Platforma XPRIMER opiera się na nowoczesnej technologii internetowej zapewniającej procesową obsługę firm oraz przedsiębiorstw i instytucji o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. Głównym elementem systemu jest platforma komunikacyjna XPRIMER.BPM do zarządzania procesami biznesowymi, na bazie której osadzane są odpowiednie funkcjonalności, zarówno standardowe, tj. XPRIMER.ECM, XPRIMER.CRM, XPRIMER.HRM, XPRIMER.HCM i XPRIMER.GRN, jak również te zaimplementowane w trakcie wdrożenia, spełniające indywidualne wymagania (moduły niestandardowe).

 

XPRIMER.ECM (Enterprise Content Management)  system wspierający efektywne przetwarzanie informacji i zarządzanie obiegiem dokumentów, które trafiają do organizacji, niezależnie od formy (e-mail, EDI, B2B, MS Excel, PDF, XML, eFaktury, etc.), w tym dokumentów papierowych, umożliwiając ich zeskanowanie oraz rozpoznanie treści z wykorzystaniem technologii OCR. Każdy taki dokument po przekształceniu do postaci elektronicznej, staje się automatycznie zasobem elektronicznego archiwum dokumentów oraz może być przetwarzany w elektronicznym obiegu (workflow). W celu automatyzacji przetwarzania dokumentów, jak również zapewnienia ich identyfikowalności ze sprawą, projektem, zleceniem, umową, etc. można wykorzystać kody kreskowe. Po zeskanowaniu, każdy dokument papierowy, oznaczony kodem kreskowym może trafić bezpośrednio do archiwum  fizycznego, do odpowiednio zaadresowanego miejsca składowania. Korzystając z narzędzi konfiguracyjnych dostępnych w XPRIMER.BPM, w tym z graficznego narzędzia projektowania przebiegu procesów biznesowych opartego o notację BPMN 2.0, można dostosować standardową funkcjonalność do określonych wymagań organizacji, jak również zaprojektować indywidualne, nietypowe procesy obiegu dokumentów. Wsparcie dla systemów zarządzania jakością ISO i bezpieczeństwem informacji.

 

XPRIMER.CRM (Customer Relationship Management) – system wspierający zarządzanie relacjami z klientem. Udostępnia typową funkcjonalność do zarządzania relacjami z klientem. Umożliwia implementację indywidualnych procesów marketingowych i korespondencji seryjnej, procesów obsługi i  nadzorowania sprzedaży, obsługi posprzedażowej, serwisu oraz zarządzania pracą przedstawicieli handlowych. Centralna baza informacji o klientach z możliwością wszechstronnej segmentacji danych w celu opracowywania grup docelowych klientów. Analizy i statystyki działań  marketingowych, handlowych i customer care/obsługi serwisowej.

 

XPRIMER.HRM (Human Resources Management) – wsparcie w planowaniu, rejestrowaniu i rozliczaniu czasu pracy oraz wsparcie przy obiegu informacji (dokumentów) pojawiających się w procesie kadrowej obsługi pracownika, np. delegacje, wnioski urlopowe, wnioski o odbiór nadgodzin,  skierowania, etc. Szereg zabezpieczeń kontroluje zgodność wprowadzonych danych z obowiązującymi przepisami pracy, koniecznymi uprawnieniami na stanowisku, informując operatora o niezgodnościach i zabezpieczając przed popełnieniem przypadkowych błędów. Moduł umożliwia planowanie obsady stanowisk na podstawie na podstawie informacji zewnętrznych, pochodzących np. z planu produkcji, harmonogramów realizacji projektów i kontraktów oraz innych danych pośrednio implikujących zabezpieczenie odpowiedniego poziomu obsady stanowisk. XPRIMER.HRM zapewnia  integrację i umożliwia wymianę (synchronizację) danych z dowolnym oprogramowaniem kadrowo-płacowym.

 

XPRIMER.HCM (Human Capital Management) – obsługa procesów ?miękkiego HR?: zarządzanie strukturą organizacyjną oraz kompetencjami, rekrutacja, okresowe oceny pracownicze, planowanie i budżetowanie szkoleń i zarządzanie szkoleniami, sukcesja, planowanie ścieżek kariery.

 

XPRIMER.GRN – gospodarka narzędziowa dla przedsiębiorstw produkcyjnych: baza danych narzędzi (modele i egzemplarze), identyfikacja z wykorzystaniem kodów kreskowych, kontrola dostępności, obsługa procesów zakupu, pobrań, zwrotów, regeneracji, złomowania.

 

 


 

OPIS SZCZEGÓŁOWY

 

XPRIMER.HRM to rozwiązanie będące elementem spójnej platformy wspomagającej strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim. XPRIMER.HRM może pracować jako samodzielny system lub we współpracy z posiadanym oprogramowaniem kadrowo-płacowym. XPRIMER.HRM charakteryzuje się ekonomicznym celem wdrożenia i wysoką innowacyjnością techniczną.

 

Dla kogo?

XPRIMER.HRM to oprogramowanie przydatne szczególnie w organizacjach charakteryzujących się przynajmniej jedną z wymienionych cech:
– duże zatrudnienie,
– rozproszona struktura organizacyjna,
– częste zmiany organizacyjne,
– silna rotacja personelu,
– różnorodne systemy pracy i okresy rozliczeniowe.

Oprogramowanie szczególnie polecane jest:
– przedsiębiorstwom logistycznym i transportowym,
– firmom świadczącym usługi ochrony mienia i profesjonalnego utrzymania czystości,
– przedsiębiorstwom produkcyjnym,
– podmiotom ochrony zdrowia,
– sieciom handlowym,
– sieciom stacji paliwowych,
– sieciom gastronomicznym,
– hotelom,
– bankom.

 

Zaawansowane planowanie i rozliczanie czasu pracy

XPRIMER.HRM wydatnie wspiera planowanie i rozliczanie czasu, ułatwiając ułożenie optymalnego harmonogramu, z zastosowaniem wielu różnych systemów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Funkcjonalność oprogramowania jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw pracujących z wykorzystaniem równoważnego czasu pracy. XPRIMER.HRM kontroluje zgodność przygotowywanych planów z obowiązującymi przepisami, eliminując ryzyko nałożenia kar wynikających z niezgodnego z prawem planowania czasu pracy. Ponadto sprawdzane są także wewnętrzne uwarunkowania i regulaminy, takie jak np. kompletność wymaganych obsad pod względem ilościowym lub kompetencyjnym.

Możliwość zastosowania wielu źródeł ewidencji czasu pracy (w tym czytników RCP) pozwala na precyzyjną weryfikację realizacji przygotowanych planów, korzystnie wpływając na dyscyplinę pracy, a dzięki obsłudze kart pracy koszty są ściśle przyporządkowywane na zlecenia lub projekty.

Zgromadzone w ten sposób dane mogą zostać uzupełnione m.in. informacjami o urlopach, premiach, potrąceniach, po przesłaniu do systemu kadrowo-płacowego stanowiąc gotowy materiał do przygotowania list płac, co skutecznie ogranicza koszty ich przygotowania. Mechanizmy te pomagają także zredukować liczbę nadgodzin i zoptymalizować strukturę zatrudnienia niezależnie od wielkości organizacji.

 

Obieg dokumentów i portal pracowniczy

Zastosowanie XPRIMER.HRM pozwala na automatyzację wszystkich procesów związanych z obsługą kadrową pracowników w przedsiębiorstwie oraz wprowadzenie elektronicznego obiegu występujących w tych procesach dokumentów. Otwartość i elastyczność systemu, umożliwia zastosowanie go nie tylko do zarządzania dokumentami bezpośrednio związanymi z personelem (np. wnioskami urlopowymi, premiowymi, czy umowami zawieranymi z pracownikami), ale i wszelkimi dokumentami wymagającymi szerokiego obiegu, jak np. obieg kosztowy faktur, regulaminów czy rozporządzeń.
Ponadto, zintegrowane z systemem oprogramowanie OCR umożliwia budowę elektronicznego repozytorium dokumentów i szybkie ich przeszukiwanie.
Utworzony portal pracowniczy umożliwia realizację wielu czynności kadrowych w trybie samoobsługi, co istotnie odciąża w obowiązkach administracyjnych pracowników działu personalnego. Użytkownicy portalu mają wgląd i kontrolę nad informacjami dotyczącymi własnych warunków zatrudnienia (m.in. dane osobowe, wymiar urlopu, harmonogram pracy), a także możliwość składania wniosków w tym zakresie.

Ekonomiczny cel wdrożenia

Pomimo zastosowania innowacyjnych narzędzi programistycznych nie zapomnieliśmy, co stoi u podstawy inwestycji w system informatyczny.
XPRIMER.HRM wspiera silnie optymalizację zatrudnienia oraz podnosi efektywność pracowników i wydajność personelu administracyjnego. Wykorzystując oprogramowanie XPRIMER.HRM, menedżerowie mogą redukować liczbę nadgodzin, czy zwiększać zatrudnienie bez konieczności proporcjonalnego wzrostu liczebności administracji, są w stanie szybko ocenić wpływ zmian organizacyjnych na zatrudnienie, zlokalizować przerosty i potencjalne wakaty, wyeliminować trudności organizacyjne towarzyszące wdrożeniu równoważnego czasu pracy i ograniczyć koszty dystrybucji informacji.
Umożliwiło to naszym klientom m.in.:
– niemal dwudziestokrotną redukcję liczby nadgodzin (z poziomu ok. 700 nadgodzin w skali miesiąca),
– utrzymanie zatrudnienia w dziale personalnym na niezmienionym poziomie, mimo ponad trzykrotnego wzrostu zatrudnienia w całej organizacji.

 

Integracja z dowolnym oprogramowaniem kadrowo-płacowym

XPRIMER.HRM to oprogramowanie, które z definicji nie wymaga wymiany oprogramowania kadrowo-płacowego, gdyż zostało przygotowane do pracy w integracji. XPRIMER.HRM wyróżnia wyjątkowa elastyczność w zakresie definiowania struktury danych, zawartości, procesów, raportów i wydruków. Każdy uprawniony użytkownik XPRIMER.HRM, bez potrzeby korzystania z usług zewnętrznej firmy, jest w stanie samodzielnie rozbudowywać struktury danych, stosownie do narastających potrzeb przedsiębiorstwa. Właśnie samodzielność użytkowników stanowi klucz do niskich kosztów bieżącej eksploatacji XPRIMER.HRM, oraz funkcjonalności zawsze odpowiadającej bieżącym potrzebom organizacji.